സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രത്തില്‍

ബി. ജെ. പി, യു. ഡി. എഫ്, എൽ. ഡി. എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കൾ പട്ടം വോട്ട് എടുപ്പു കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി

ബി. ജെ. പി, യു. ഡി. എഫ്, എൽ. ഡി. എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കൾ പട്ടം വോട്ട് എടുപ്പു കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി

NO MORE UPDATES
Read More >>