സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു

59ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവസംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ച് ആലപ്പുഴയില്‍ കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളുടെ 59 വേഷങ്ങളുമായി...

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു

59ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവസംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ച് ആലപ്പുഴയില്‍ കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളുടെ 59 വേഷങ്ങളുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തിരികൊളുത്തുന്നു.

Read More >>