വിദേശത്തെ കള്ളപ്പണം: പുതിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

1980 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ കണക്കാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

വിദേശത്തെ കള്ളപ്പണം: പുതിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്ത് 34 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി ആന്റ് ഫിനാൻസ് (എൻ.ഐ.പി.എഫ്.പി), നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക് റിസർച്ച്(എൻ.സി.എ.ഇ.ആർ), നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്‌മെന്റ് (എൻ.ഐ.എഫ്.എം) എന്നി മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി പാർലമെൻറിൽ തിങ്കളാഴ്ച്ച സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

1980 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ കണക്കാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഖനനം, ഫാർമ, പാൻ മസാല, ഗുഡ്ക്ക, പുകയില, ബുളള്യൻ, കമ്മോഡിറ്റി, സിനിമ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്തുള്ളത്. നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമിക് റിസർച്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് 1980-2010 കാലയളവിൽ 384 ബില്യൺ ഡോളർ മുതൽ 490 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്ത് വിദേശത്തുണ്ട്.

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്‌മെന്റ് പറയുന്നത് 1990-2008 കാലയളവിൽ 9,41,837 കോടി രൂപയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്തുണ്ടെന്നാണ്. 1997-2009 കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ജി.ഡി.പിയുടെ 0.2 ശതമാനം മുതൽ 7.4 ശതമാനം വരെ കള്ളപ്പണം വിദേശത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് ഫിനാൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ കണ്ടെത്തലുകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലായ്മ പ്രകടമാണെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Read More >>