സൗജന്യ റേഷൻ: മുന്‍ഗണനാവിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് 3,16,960 കുടുംബങ്ങളെ

മുൻഗണനാ പട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അനർഹർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.

സൗജന്യ റേഷൻ: മുന്‍ഗണനാവിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് 3,16,960 കുടുംബങ്ങളെ

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാനിയമപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ കയറികൂടിയ അനർഹരിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കിയത് 3,16,960 കുടുംബങ്ങളെ. ഇതിന് പകരമായി അർഹരായ കുടുംബങ്ങളെ മുൻഗണന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാനിയമപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമമുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയ അനർഹർക്ക് ലഭിച്ച കാർഡുകൾ സ്വമേധയാ മാറ്റുന്നതിന് നേരത്തെഅവസരം നൽകിയിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ വകുപ്പുതല പരിശോധനയിലൂടെയും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ നിന്നും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും നാല് ചക്രവാഹനമുള്ളവരുടെയും 1000 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വീടുള്ളവരുടെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി ഡേറ്റാ മാപ്പിങ് നടത്തിയുമാണ് അനർഹരെ കണ്ടെത്തി മുൻഗണനേതര വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയത്.

മുൻഗണനാ പട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അനർഹർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു. വസ്തുതകൾ മറച്ചുവച്ച് മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയ അനർഹർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അനർഹമായി ഉൾപ്പെട്ട കാലയളവിലെ റേഷൻ വിഹിതത്തിന്റെ കമ്പോളവില ഈടാക്കുന്നതിനും എല്ലാ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർക്കും/താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി.

നിലവിലും അനർഹരെ സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻഗണന പട്ടികയുടെ പരിഷ്‌ക്കരണം സംബന്ധിച്ച് ഊർജ്ജിത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പി.ഡി.എസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ പ്രകാരം മുൻഗണനാപട്ടികയുടെ ശുദ്ധീകരണം തുടർ പ്രക്രിയയായതിനാൽ വകുപ്പുതല പരിശോധനകൾ തുടരും. പരിശോധനകളിൽ വസ്തുതകൾ മന:പൂർവം മറച്ചുവച്ച് ബോധപൂർവം ആനുകൂല്യങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നുവെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

Read More >>