ഹരിയാനയിൽ കെെ തളരുന്നു; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി... ... ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്രയിലും മങ്ങൽ; അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം നടത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്- LIVE UPDATES

ഹരിയാനയിൽ കെെ തളരുന്നു; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി മുന്നേറ്റം മഹാരാഷ്ട്ര (288) ബിജെപി-ശിവസേന : 162 കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി: 97 ഹരിയാന (90) ബിജെപി:...

ഹരിയാനയിൽ കെെ തളരുന്നു; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി മുന്നേറ്റം

മഹാരാഷ്ട്ര (288)

ബിജെപി-ശിവസേന : 162

കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി: 97

ഹരിയാന (90)

ബിജെപി: 38

കോൺ​ഗ്രസ്: 26

ജെജെപി: 9 

Story by

    Next Story