ഹരിയാനയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി കോൺ​ഗ്രസ്; ... ... ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്രയിലും മങ്ങൽ; അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം നടത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്- LIVE UPDATES

ഹരിയാനയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി കോൺ​ഗ്രസ്; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി-സേന മുന്നേറ്റം മഹാരാഷ്ട്ര (288) ബിജെപി-ശിവസേന : 160 കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി: 99 ...

ഹരിയാനയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി കോൺ​ഗ്രസ്; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി-സേന മുന്നേറ്റം

മഹാരാഷ്ട്ര (288)

ബിജെപി-ശിവസേന : 160

കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി: 99

ഹരിയാന (90)

ബിജെപി: 41

കോൺ​ഗ്രസ്: 29

ജെജെപി: 11

Story by

    Next Story