ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്രയിലും... ... ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്രയിലും മങ്ങൽ; അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം നടത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്- LIVE UPDATES

ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്രയിലും മങ്ങൽ മഹാരാഷ്ട്ര (288) ബിജെപി-ശിവസേന : 159 കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി: 98 ഹരിയാന (90) ബിജെപി: 36 ...

ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്രയിലും മങ്ങൽ

മഹാരാഷ്ട്ര (288)

ബിജെപി-ശിവസേന : 159

കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി: 98

ഹരിയാന (90)

ബിജെപി: 36

കോൺ​ഗ്രസ്: 33

ജെജെപി: 10 

Story by

    Next Story