തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ഉലകം കീഴടക്കുന്ന യാത്രിക, തനൂറ ശ്വേതാ മേനോന്‍

തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ഉലകം കീഴടക്കുന്ന യാത്രിക, തനൂറ ശ്വേതാ മേനോന്‍.

തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ഉലകം കീഴടക്കുന്ന യാത്രിക, തനൂറ ശ്വേതാ മേനോന്‍

തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ഉലകം കീഴടക്കുന്ന യാത്രിക, തനൂറ ശ്വേതാ മേനോന്‍. അവര്‍ സഞ്ചരിച്ച അപരിചതമായ ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച്, യാത്രയിലെ വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ച് ദിവ്യ വിശ്വനാഥനുമായി സംസാരിക്കുന്നു


Next Story
Read More >>