മഠത്തില്‍ വാസുദേവന്‍ പിള്ള സ്മാരക അവാര്‍ഡ് എ. എം. മുഹമ്മദിന്

കരുനാഗപളളി: ഈ വർഷത്തെ മഠത്തിൽ വാസുദേവൻ പിള്ള സ്മാരക അവാർഡ് കരുനാഗപ്പള്ളി (തഴവ ) യിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച്. മുൻ സ്ഥാനപതി ടി. പി. ശ്രീനിവാസനിൽ...

മഠത്തില്‍ വാസുദേവന്‍ പിള്ള സ്മാരക അവാര്‍ഡ് എ. എം. മുഹമ്മദിന്

കരുനാഗപളളി: ഈ വർഷത്തെ മഠത്തിൽ വാസുദേവൻ പിള്ള സ്മാരക അവാർഡ് കരുനാഗപ്പള്ളി (തഴവ ) യിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച്. മുൻ സ്ഥാനപതി ടി. പി. ശ്രീനിവാസനിൽ നിന്നും എ. എം. മുഹമ്മദ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

Story by
Read More >>