വെങ്ങാലിയില്‍ വാഹനപകടം: ഒരാള്‍ മരിച്ചു

വെങ്ങാലി: കോഴിക്കോട് വെങ്ങാലിയില്‍ വാഹനപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അല്‍പ്പസമയത്തിനകം

വെങ്ങാലിയില്‍ വാഹനപകടം: ഒരാള്‍ മരിച്ചു

വെങ്ങാലി: കോഴിക്കോട് വെങ്ങാലിയില്‍ വാഹനപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അല്‍പ്പസമയത്തിനകം

Story by
Read More >>