ഫോർമാലിൻ കലർന്ന 6000 കിലോ മത്സ്യം പിടികൂടി

കോഴിക്കോട്: ഫോര്‍മാലിന്‍ കലര്‍ത്തിയ 6000 കിലോ മത്സ്യം പിടികൂടി. വടകരയില്‍ നിന്നാണ് മത്സ്യം പിടികൂടിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപ്പട്ടണത്തില്‍ നിന്ന്...

ഫോർമാലിൻ കലർന്ന 6000 കിലോ മത്സ്യം പിടികൂടി

കോഴിക്കോട്: ഫോര്‍മാലിന്‍ കലര്‍ത്തിയ 6000 കിലോ മത്സ്യം പിടികൂടി. വടകരയില്‍ നിന്നാണ് മത്സ്യം പിടികൂടിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപ്പട്ടണത്തില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വിഷമത്സ്യമാണ് പിടികൂടിയത്.

Story by
Read More >>