പി കെ പാറക്കടവ് അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

സമഗ്രസംഭാവനക്കുളള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം മന്ത്രി എകെ ബാലനില്‍ നിന്ന് പി കെ പാറക്കടവ് സ്വീകരിക്കുന്നു.

പി കെ പാറക്കടവ് അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

സമഗ്രസംഭാവനക്കുളള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം മന്ത്രി എകെ ബാലനില്‍ നിന്ന് പി കെ പാറക്കടവ് സ്വീകരിക്കുന്നു.

Story by
Read More >>