അറ്റകുറ്റ പണി: കേരളത്തിലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ വൈകും

പാലക്കാട്: ഈറോഡിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഒണക്കാലത്ത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ വൈകും. പല തീവണ്ടികളും വിവിധ...

അറ്റകുറ്റ പണി: കേരളത്തിലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ വൈകും

പാലക്കാട്: ഈറോഡിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഒണക്കാലത്ത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ വൈകും. പല തീവണ്ടികളും വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി 15 മിനുട്ട് മുതൽ 90 മിനുട്ട് വരെയാണ് പിടിച്ചിടുന്നതെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

വൈകുന്ന തീവണ്ടികൾ

ഓഗസ്റ്റ് 17

* എറണാകുളം-ബറൗണി എക്സ്പ്രസ് (12522) കോയമ്പത്തൂർ-ഊത്തുക്കുളി സെക്‌ഷനിൽ 70 മിനിറ്റ്

* തിരുവനന്തപുരം-ഹൈദരാബാദ് ശബരി എക്സ്പ്രസ് (17229) കോയമ്പത്തൂർ-ഊത്തുക്കുളി സെക്‌ഷനിൽ 30 മിനിറ്റ്

* മംഗളൂരു-ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ് (16860) കോയമ്പത്തൂർ-ഊത്തുക്കുളി സെക്‌ഷനിൽ 60 മിനിറ്റ്

* ആലപ്പുഴ-ടാറ്റ/ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് (13352), എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു ഇന്റർസിറ്റി (12678) എന്നിവ ഊത്തുക്കുളി സ്റ്റേഷനിൽ 20 മിനിറ്റ്

* പാലക്കാട് ടൗൺ-ഈറോഡ് പാസഞ്ചർ (66608) കോയമ്പത്തൂർ-ഊത്തുക്കുളി സെക്‌ഷനിൽ 35 മിനിറ്റ്

ഓഗസ്റ്റ് 18

* ധൻബാദ് -ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസ് (13351) ജോലാർപേട്ടിനും ഊത്തുക്കുളിക്കുമിടയിൽ 105 മിനിറ്റ്

* പട്ന-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് (22644)ജോലാർപേട്ടിനും ഊത്തുക്കുളിക്കുമിടയിൽ 75 മിനിറ്റ്

* ആലപ്പുഴ-ടാറ്റ/ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ്(13352) കോയമ്പത്തൂരിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 60 മിനിറ്റ്

* എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു ഇന്റർസിറ്റി (12678) കോയമ്പത്തൂരിൽ 20 മിനിറ്റ്

* പട്ന-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് (22644) ജോലാർപേട്ടിനും ഊത്തുക്കുളിക്കുമിടയിൽ 80 മിനിറ്റ്

* ബെംഗളൂരു-എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി (12677) ഊത്തുക്കുളി സെക്‌ഷനിൽ 15 മിനിറ്റ്


ഓഗസ്റ്റ് 20

* ബെംഗളൂരു-എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി (12677) ഊത്തുക്കുളി സെക്‌ഷനിൽ 15 മിനിറ്റ്

* ആലപ്പുഴ-ടാറ്റ/ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് (13352) കോയമ്പത്തൂരിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 130 മിനിറ്റ്

* എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു ഇന്റർസിറ്റി (12678) കോയമ്പത്തൂരിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 100 മിനിറ്റ്


ഓഗസ്റ്റ് 21


* ആലപ്പുഴ-ടാറ്റ/ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് (13352) കോയമ്പത്തൂരിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 130 മിനിറ്റ്

* എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു ഇന്റർസിറ്റി (12678) കോയമ്പത്തൂരിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 70 മിനിറ്റ്


ഓഗസ്റ്റ് 22

*എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു ഇന്റർസിറ്റി (12678) കോയമ്പത്തൂരിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 30 മിനിറ്റ്

* ബെംഗളൂരു-എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി ( 12677) ഓമല്ലൂരിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 90 മിനിറ്റ്

* തിരുനെൽവേലി -ദാദർ എക്സ്പ്രസ് (22630) ഈറോഡിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 25 മിനിറ്റ്

* തിരുവനന്തപുരം-ഗൊരഖ്പുർ രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് (12512) ഊത്തുക്കുളി സെക്‌ഷനിൽ 15 മിനിറ്റ്

* എറണാകുളം-ബിലാസ്‌പുർ എക്സ്പ്രസ് ഈറോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ 30 മിനിറ്റ്

* ആലപ്പുഴ-ടാറ്റ/ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് (13352) കോയമ്പത്തൂരിനും തിരുപ്പൂരിനുമിടയിൽ 65 മിനിറ്റ്

Story by
Read More >>