യു.ജി.സി ഇല്ലാതാകുന്നത് അപകടകരം: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി 

തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനെ ഇല്ലാതാക്കി പകരം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം...

യു.ജി.സി ഇല്ലാതാകുന്നത് അപകടകരം: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി 

തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനെ ഇല്ലാതാക്കി പകരം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കിടവരുത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ്. കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കരട് നിയമം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ജനാധിപത്യപരമായ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും, ഈ രംഗത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് കൂടുതൽ പിടിമുറുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

യു.ജി.സി ധനസഹായത്തിനു പകരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നേരിട്ട് ധനസഹായം നൽകാനാണ് ബില്ല് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരനിയമനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തി ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപക നിയമനം വ്യാപകമാക്കാൻ ബിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

കരാർ നിയമനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കാനുള്ള ഈ നീക്കം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഗുണപരമായ ഉള്ളടക്കത്തേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഏത് വിഷയത്തിലും ഇടപെടാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന് അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരങ്ങളാണ് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരിമിതമായ അധികാരങ്ങൾ പോലും കവർന്നെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നിർദ്ദേശം ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ വർഗ്ഗീയവത്ക്കരിക്കാനും വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കാനുമുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടികൾ.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ജനകീയ വത്ക്കരണത്തേയും ജനാധിപത്യ വത്ക്കരണത്തേയും തകർക്കുന്നതും സ്വകാര്യവത്ക്കരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതുമായ ഇത്തരം നടപടികൾ തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ കവരുന്നതും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സ്വതന്ത്ര വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുമായ നിർദ്ദിഷ്ട നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Story by
Read More >>