യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ താൽക്കാലിക അംഗത്വം; ഇന്ത്യക്ക് പിന്തുണയുമായി 55 ഏഷ്യാ പസിഫിക് രാജ്യങ്ങൾ

യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ സമയപ്രതിനിധിയായ സയ്യിദ് അക്ബറുദ്ദീനാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ താൽക്കാലിക അംഗത്വം;  ഇന്ത്യക്ക് പിന്തുണയുമായി 55 ഏഷ്യാ പസിഫിക് രാജ്യങ്ങൾ

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലികാംഗത്വം നൽകുന്നതിന് 55 ഏഷ്യാ പസിഫിക് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ. 2021 മുതൽ 2022 വരെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ഇന്ത്യക്ക് താൽക്കാലികാംഗത്വം നൽകുന്നതിനാണ് ഏഷ്യാ- പസിഫിക് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ സമയപ്രതിനിധിയായ സയ്യിദ് അക്ബറുദ്ദീനാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ഇതിന് മുമ്പ് ഏഴ് തവണയാണ് ഇന്ത്യ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ താൽക്കാലികാംഗത്വം നേടിയിട്ടുള്ളത്: 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഇതു വരെ ഇന്ത്യക്ക് അംഗത്വം ലഭിച്ചു.

ഏഷ്യാ പസിഫിക് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം വേണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതാണ്.

Read More >>