കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു മുമ്പിലെ വെളളക്കെട്ട്‌