കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് ഇന്ത്യക്ക് 16ാം സ്വര്‍ണ്ണം

കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് ഇന്ത്യക്ക് 16ാം സ്വര്‍ണ്ണം പുരുഷന്മാരുടെ 25 മീറ്റര്‍ റാപ്പിഡ് ഫയര്‍ പിസ്റ്റളില്‍ അനീഷിന്‍ സ്വര്‍ണ്ണം. ഗെയിംസ് റെക്കോര്‍ഡോടെയണ്...

കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് ഇന്ത്യക്ക് 16ാം സ്വര്‍ണ്ണം

കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് ഇന്ത്യക്ക് 16ാം സ്വര്‍ണ്ണം പുരുഷന്മാരുടെ 25 മീറ്റര്‍ റാപ്പിഡ് ഫയര്‍ പിസ്റ്റളില്‍ അനീഷിന്‍ സ്വര്‍ണ്ണം. ഗെയിംസ് റെക്കോര്‍ഡോടെയണ് സ്വര്‍ണ്ണം. ഗ്ലാസ്‌കൊ ഗെയിംയിസിലെ 15 സ്വര്‍ണ്ണം എന്ന നേട്ടം ഇന്ത്യ മറികടന്നു.

Story by
Next Story
Read More >>